Shell Malleus GL 95

AnasayfaÜrünler Shell Malleus GL 95
AnasayfaÜrünler Shell Malleus GL 95

Shell Malleus GL 95

~Shell Malleus GL 95 ve 205, aç›k diflli ve çelik halatlarda kullan›lmak üzere üretilmifl kurflun
ve solvent içermeyen en zorlu s›cakl›k ve çal›flma koflullar›na dayan›kl› yüksek bas›nç katk›l›
bir üründür. Yüksek kaliteli parafinik mineral ve sentetik baz ya¤lar ile özel seçilmifl katk›lar›n
optimum performans› sa¤layacak flekilde harmanlanmas› sonucu üretilmifltir.

Marka : Shell