SHELL MORLİNA S2 B 46-68-100-150-220-320-460

AnasayfaÜrünlerSHELL MORLİNA S2 B 46-68-100-150-220-320-460
AnasayfaÜrünlerSHELL MORLİNA S2 B 46-68-100-150-220-320-460

SHELL MORLİNA S2 B 46-68-100-150-220-320-460

~Shell Morlina S2 B ya¤lar›, yüksek viskozite indeksli bazya¤› ve çinko içermeyen
formülasyonu ile pasa, korozyona ve afl›nmaya karfl› yüksek seviyede koruma
sa¤lar.
Shell Morlina S2 B
Yüksek Kaliteli Sirkülasyon Ya¤›
www.shellandturcas.com
UYGULAMALAR
á Sirkülasyon sistemleri
á Düz ya da rulmanl› yataklar
á Düflük yükte çal›flan diflli kutular›
á Çelik-bronz ve gümüfl yüzeyler
içeren baz› kontrol sistemleri ve
baz› hidrolik sistemler
Shell Morlina S2 B 32 46 68 100 150 220 320 460
ISO Viskozite Sınıfı 32 46 68 100 150 220 320 460
Kinematik Viskozite ASTM D 445
@ 40°C mm2/s 32 46 68 100 150 220 320 460
100°C mm2/s 5.4 6.8 8.8 11.2 15 18.3 25 30
Yo¤unluk @ 15°C kg/m3 ISO 12185 880 875 878 881 887 891 897 904
Viskozite ‹ndeksi ISO 2909 100 100 95 97 95 92 96 94
Parlama Noktas› °C ISO 2592 220 235 240 250 262 280 282 300
Akma Noktas› °C ISO 3016 -27 -27 -24 -18 -15 -15 -12 -9
T‹P‹K F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER
Yukar›da verilen de¤erler tipik olup, üretimden üretime de¤iflebilir.
PERFORMANS ÖZELL‹KLER‹
3 Mükemmel oksidasyon direnci:
Su, hava ve metal katalistlerin bulundu¤u (örn:bak›r)
yüksek s›cakl›k flartlar›nda dahi yüksek oksidasyon
direncine sahiptir.
3 Korozyona karfl› koruma:
Özel olarak seçilmifl katk›lar ya¤›n korozyonu önleme
performans›n› art›r›r.
3 Düflük akma noktas›:
Morlina serisindeki baz› düflük viskoziteli ürünler düflük
s›cakl›klar›n söz konusu oldu¤u baz› endüstriyel
uygulamalarda avantaj sa¤lar.
3 Havay› h›zl› defetme ve köpük önleme:
Özel seçilmifl kat›k paketi sayesinde havay› h›zl› flekilde
uzaklaflt›r›rken köpük oluflumuna da sebebiyet vermez.
TAVS‹YELER

Marka : Shell