SHELL CORENA S3 R 46-68

AnasayfaÜrünlerSHELL CORENA S3 R 46-68
AnasayfaÜrünlerSHELL CORENA S3 R 46-68

SHELL CORENA S3 R 46-68

ESKİ İSMİ: Shell Corena S
Shell Corena S3 R
Vidalı ve Paletli Kompresör Yağı
www.shellandturcas.com
Shell Corena S3 R 46 68
ISO Viskozite S›n›f› ISO 3448 46 68
Kinematik Viskozite ASTM D 445
@ 40°C mm2/s 46 68
100°C mm2/s 6.9 8.9
Yo¤unluk @ 15°C kg/l ASTM D 1298 0.868 0.873
Parlama Noktas› (COC) °C ASTM D 92 230 248
Akma Noktas› °C ASTM D 97 -30 -30
Sudan Ayr›lma (dakika) ASTM D 1401 15 20
54°C dakika
T‹P‹K F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER
Yukar›da verilen de¤erler tipik olup, üretimden üretime de¤iflebilir~ESK‹ ‹SM‹: Shell Corena S
Shell Corena S3 R, vidalı ve paletli kompresörler için gelifltirilmifl üstün kaliteli
bir ya¤d›r. Özel olarak seçilmifl yüksek kaliteli mineral esasl› bazyağlar ve özel
katıkların bileşimidir.
Shell Corena S3 R
Vidal› ve Paletli Kompresör Yağı
www.shellandturcas.com
UYGULAMALAR
á Paletli hava kompresörleri:
10 bar’a varan bas›nç ve 100 °C’ye
ulaflan hava ç›k›fl s›cakl›klarda tek veya
çift kademeli kompresörlerde.
á Vidal› hava kompresörleri:
20 bar’a varan bas›nç ve 100 °C’ye
ulaflan hava ç›k›fl s›cakl›klarda tek veya
çift kademeli kompresörlerde.
PERFORMANS ÖZELL‹KLER‹
3 Yüksek termal kararlılık:
Shell Corena S3 R, çok yüksek s›cakl›klarda dahi
kompresör verimlili¤ini sürekli k›larak termal
bozunman›n neden oldu¤u çamur ve depozit oluflumunu
azalt›r.
3 Sudan iyi ayr›lma özelliği:
Mükemmel sudan ayrılma özelli¤i sayesinde olası su
karışımında sisteme zarar gelmeden kolayca suyu
bünyesinden ayırır.
3 Yüksek oksidasyon direnci:
Özel olarak seçilmifl bazyağ ve kat›k paketi sayesinde
karbon depozit oluflumuna karfl› gösterdiği direnç
sayesinde kompresör verimlili¤ini her zaman üst
seviyede tutar.
3 Havay› defetme özelli¤i:
Özel olarak seçilmifl bazya¤ ve kat›k paketi sayesinde
sirkülasyon esnas›nda operasyona zarar verebilecek
köpük oluflumunu tetikleyen havay› bünyesinden kolayca
defeder.
3 Paslanmaya ve afl›nmaya karfl› koruma:
Tüm metal yüzeyleri pas ve korozyona karfl› korur.
Ekipmandaki kritik parçalar› da (dişlliler, vidalar,
yataklar) paslanmaya karşı› koruyarak servis ömrünü
uzat›r.
3 Uzun yağ de¤iflim aral›¤›:
Shell Corena S3 R, ekipman üreticilerinin uygun görmesi
halinde hava ç›k›fl s›cakl›klar›n›n 100 °C’ye ulaflt›¤›
iflletme flartlar›nda dahi ya¤ de¤iflim aral›klar›n›n 6000
saate uzat›lmas›n› sa¤lar.
3 UYUMLULUK
Shell Corena S3 R hava kompresörlerinde yaygın
olarak kullanılan tüm sızdırmazlık elemanları ile
uyumludur.
ISO 6743-3A-DAJ
STANDARTLAR VE
SPESİFİKASYONLAR
TAVSİYELER VE UYARILAR
• Bu dökümanda bulunmayan uygulamalar ile ilgili bilgileri Shell temsilcinizden temin edebilirsiniz.
• Sağlık ve güvenlikle ilgili hususlarda gerekli bilgileri Shell yetkilisinden temin edebilece¤iniz
MSDS formunda bulabilirsiniz.
• At›k ya¤lar›n, 30 Temmuz 2008 tarih, 26952 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan "Atık Yağların Kontrolü
Yönetmeliği"nde belirlenen At›k Ya¤ Kategorilerine uygun olarak, yine ayn› yönetmelikte belirtilen usül ve
esaslar doğrultusunda, lisanslı iflletmeler kanalı ile bertaraf edilmesi kanun gereğidir.

 

Marka : Shell