SHELL TELLUS S2 V 32-46-68

AnasayfaÜrünlerSHELL TELLUS S2 V 32-46-68
AnasayfaÜrünlerSHELL TELLUS S2 V 32-46-68

SHELL TELLUS S2 V 32-46-68

SANPET ENDÜSTRİYEL MADENİ YAĞLAR SHELL   GEBZE

SHELL TELLUS S2 V SERİSİ
Shell Tellus S2 V, geniş sıcaklık aralıklarında yüksek performans gösteren yüksek
viskozite indeksli mineral baz yağ esaslı hidrolik yağlarıdır.

 S›cakl›k Aral›klar› ‹çin Uygun Yüksek Performansl› Hidrolik Ya¤

UYGULAMALAR
➡ Çevre ve çal›flma koflullar›na ba¤l›
olarak s›cakl›k de¤iflimlerinin çok
fazla oldu¤u hidrolik sistemlerde
kullan›m› özellikle tavsiye edilir.
Baz› hidrolik sistemlerde sistem
verimlili¤i ve güvenilirli¤i aç›s›ndan
s›cakl›k yükseldi¤inde ya da
düfltü¤ünde viskozitede de¤iflimlerin
fazla olmamas› istenir. Bu durumda
yüksek viskozite indeksli ya¤lar›n
kullan›lmas› zorunludur.
Shell Tellus S2 V formülasyonundaki
yüksek performansl› kat›klar
sayesinde uzun çal›flma saatlerinde
yüksek performans gösterir.
S›zd›rmazl›k elemanlar› ve boya
uyumlulu¤u:
Shell Tellus S2 V ya¤lar› mineral ya¤lar ile
kullan›lan tüm s›zd›rmazl›k elemanlar› ve
boyalarla uyumludur.
PERFORMANS ÖZELL‹KLER‹
✓ S›cakl›k de¤iflimlerinde viskozitede düflük 
de¤iflim:
Çok özel kat›k teknolojisi sayesinde s›cakl›¤a ba¤l› 
viskozite de¤iflimi di¤er ya¤lara göre daha düflük 
oranda yaflan›r. Bu özellikle, düflük s›cakl›klarda iyi 
seviyede pompalanabilirlik sa¤larken, yüksek 
s›cakl›klarda da sürekli verimlilik sa¤lar.
✓ Yüksek y›rt›lma direnci:
Formülasyonundaki viskozite indeks art›r›c› kat›klar 
mekanik strese son derece dayan›kl›d›r.
✓ Eflsiz afl›nmay› önleme performans›:
Afl›nma önleyici kat›k teknolojisi Shell Tellus S2 V 
ürününün düflük h›z, yüksek yük ve di¤er çok zorlu 
flartlarda dahi yüksek koruma gerçeklefltirmesini sa¤lar.
✓ Mükemmel filtrelenebilirlik:
Su ve kalsiyum varl›¤›nda dahi filtrelerde t›kanma 
meydana getirmez.
✓ Oksidasyona dayan›m:
Yüksek çal›flma s›cakl›klar›nda dahi asidik ürünlerin 
ve çamurumsu at›klar›n oluflumuna yüksek direnç 
gösterir.
✓ Korozyona karfl› koruma:
Demir ve demir d›fl› metalleri uzun süreler korozyona
karfl› korur.
✓ Yüksek havay› defetme ve köpü¤ü önleme
özelli¤i:
Köpük oluflumuna sebebiyet vermeden sisteme giren
havay› h›zl› flekilde defeder.
✓ Uyumluluk:
Shell Tellus S2 V’nin çinko bazl› afl›nma önleyici kat›k
teknolojisi birçok pompa için ideal koruma sa¤larken
baz› gümüfl kapl› eski tip pompalar için uygun de¤ildir.
Bu durumda Shell Tellus S kullan›lmas›n› tavsiye ederiz.
TAVSİLER VE UYARILAR
• Bu dökümanda bulunmayan uygulamalar ile ilgili bilgileri Shell temsilcinizden temin edebilirsiniz.
• Sa¤l›k ve güvenlikle ilgili hususlarda gerekli bilgileri Shell yetkilisinden temin edebilece¤iniz
MSDS formunda bulabilirsiniz.
• At›k ya¤lar›n, 30 Temmuz 2008 tarih, 26952 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan "At›k Ya¤lar›n Kontrolü 
Yönetmeli¤i"nde belirlenen At›k Ya¤ Kategorilerine uygun olarak, yine ayn› yönetmelikte belirtilen usül ve
esaslar do¤rultusunda, lisanslı iflletmeler kanal› ile bertaraf edilmesi kanun gere¤idir.

100
ISO Sınıfı HV HV HV HV HV HV
Kinematik Viskozite ASTM D 445
@ -20°C mm2/s 340 695 1,300 2,350 --- ---
 40°C mm2/s 15 22 32 46 68 100
100°C mm2/s 3.8 4.8 6.1 7.9 10.5 14.0
Viskozite ‹ndeksi ISO 2909 142 142 142 142 142 142
Yo¤unluk @ 15°C kg/m3
ISO 12185 872 872 872 872 877 880
Parlama Noktas› (COC) °C ISO 2592 170 190 210 225 225 225
Akma Noktas› °C ISO 3016 -42 -42 -39 -39 -36 -30
T‹P‹K F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER
Yukar›da verilen de¤erler tipik olup, üretimden üretime de¤iflebilir.
E

Shell Tellus S2 V Ya¤lar› afla¤›daki onaylara sahiptir:
CINCINNATI P-68 (ISO 32)
P-70 (ISO 46)
P-69 (ISO 68)
DENISON HF-0, HF-1, HF-2
Eaton (Vickers) M-2950 S, I-286 S
Shell Tellus S2 V Ya¤lar› afla¤›daki standartlar›n gereksinimlerini karfl›lar:
DIN 51524 Part 3 HVLP
ISO 11158 HV
AFNOR NF-E 48-603
ASTM 6158-08 HV
GB 111181-1-94 HV
Swedish Stand. SS 15 54 34 AM

Marka : Shell