SHELL TELLUS S2 M 32 - 46 - 68

AnasayfaÜrünlerSHELL TELLUS S2 M 32 - 46 - 68
AnasayfaÜrünlerSHELL TELLUS S2 M 32 - 46 - 68

SHELL TELLUS S2 M 32 - 46 - 68

ESK‹ ‹SM‹: Shell Tellus
Shell Tellus S2 M, yüksek viskozite indeksli mineral ya¤lar ve üstün kat›k paketi
kullan›larak imal edilmifl, yüksek performansl› hidrolik ya¤›d›r.
Shell Tellus S2 M
Yüksek Performansl› Hidrolik Ya¤
www.shellandturcas.com
3 Mükemmel filtrelenebilme:
Shell Tellus S2 M ya¤lar› modern hidrolik sistemlerinde
kullan›lan ultra-hassas filtreler için uygundur. Normal
flartlarda filtrelerin t›kanmas›na sebep olan su ve
kalsiyum kar›flmas› durumunda dahi özellikleri
etkilenmez. Bu sayede müflteriler daha hassas filtreler
kullan›larak daha temiz bir ya¤a sahip olabilirler.
3 Mükemmel havay› defetme ve köpü¤ü
önleme:
Üstün kat›k teknolojisi sayesinde köpü¤e sebebiyet
vermeden havay› h›zl› flekilde uzaklaflt›r›r. Havan›n
h›zl› defedilmesi kavitasyonu önler, oksidasyonu
yavafllat›r, sistem ve ya¤ performans›n›n korunmas›n›
sa¤lar.
3 ‹yi sudan ayr›lma:
Çeflitli sebeplerle hidrolik sistemlere su kar›flmas› söz
konusu olabilir. Bu ise yüksek bas›nç ve s›cakl›k alt›nda
emülsiyon oluflumuna sebebiyet verebilir. Bu emülsiyon
vana ve pompalara zarar verebilir. Shell Tellus ya¤lar›
sudan çok h›zl› flekilde ayr›labildi¤i için emülsiyon
oluflumuna direnç göstererek sisteminizi ve
pompalar›n›z› korur.
S›zd›rmazl›k elemanlar› ve boya uyumlulu¤u:
Shell Tellus S2 M ya¤lar› mineral ya¤lar ile kullan›lan tüm
s›zd›rmazl›k elemanlar› ve boyalarla uyumludur.
UYGULAMALAR
á Endüstriyel hidrolik sistemler
á Hidrolik güç iletim sistemleri
á Denizcilik sektöründe hidrolik
uygulamalar
PERFORMANS ÖZELL‹KLER‹
3 Termal kararl›l›k:
Yüksek s›cakl›klar›n söz konusu olabilece¤i
modern hidrolik sistemlerde termal
kararl›l›¤› çok yüksektir. Tellus S2 M
hidrolik ya¤lar› yüksek s›cakl›klarda dahi
çamurumsu ürünler oluflturmayarak
sistemde temiz ve güvenilir bir çal›flma
sa¤lar.
3 Oksidasyona dayan›m:
Hava, su ve bak›r varl›¤›nda oksidasyona
dayan›m› çok yüksektir. Turbine Oil
Stability Test (TOST) sonuçlar›nda
mükemmel sonuçlar elde edilmifltir. Düflük
asidite, düflük çamurumsu at›k oluflumu,
düflük bak›r kayb› daha uzun ya¤ ömrü
ve bak›m giderlerinin azalmas› anlam›na
gelir.
3 Ola¤anüstü afl›nma önleme
performans›:
Her türlü çal›flma flart›nda ve yüksek
yüklerde performans›n› kan›tlam›fl bir
afl›nmay› önleyici kat›k paketine sahiptir.
Denison T6C (kuru ve ›slak versiyonlar›)
ve Vickers 35VQ25 de dahil olmak üzere
bir dizi zorlu piston ve pompa testlerinden
geçmifltir. Yüksek koruma özelli¤i ile
ekipman ömürlerinin uzamas›n› sa¤lar.shellandturcas.com
TAVS‹YELER VE UYARILAR
• Bu dökümanda bulunmayan uygulamalar ile ilgili bilgileri Shell temsilcinizden temin edebilirsiniz.
• Sa¤l›k ve güvenlikle ilgili hususlarda gerekli bilgileri Shell yetkilisinden temin edebilece¤iniz
MSDS formunda bulabilirsiniz.
• At›k ya¤lar›n, 30 Temmuz 2008 tarih, 26952 say›l› Resmi Gazete’de yay›nlanan "At›k Ya¤lar›n Kontrolü
Yönetmeli¤i"nde belirlenen At›k Ya¤ Kategorilerine uygun olarak, yine ayn› yönetmelikte belirtilen usül ve
esaslar do¤rultusunda, lisanslı iflletmeler kanal› ile bertaraf edilmesi kanun gere¤idir.
Shell Tellus S2 M 32 46 68 100
ISO Sınıfı HM HM HM HM
Kinematik Viskozite ASTM D 445
@ 40°C mm2/s 32 46 68 100
100°C mm2/s 5.4 6.7 8.6 11.1
Viskozite ‹ndeksi ISO 2909 99 98 97 96
Yo¤unluk @ 15°C kg/l ISO 12185 0.875 0.879 0.886 0.891
Parlama Noktas› (COC) °C ISO 2592 218 230 235 250
Akma Noktas› °C ISO 3016 -30 -30 -24 -24
T‹P‹K F‹Z‹KSEL ÖZELL‹KLER
Yukar›da verilen de¤erler tipik olup, üretimden üretime de¤iflebilir.Shell Tellus S2 M Ya¤lar› afla¤›daki onaylara sahiptir:
CINCINNATI P-68 (ISO 32)
P-70 (ISO 46)
P-69 (ISO 68)
DENISON HF-0, HF-1, HF-2
Eaton (Vickers) M-2950 S, I-286 S
Shell Tellus S2 M Ya¤lar› afla¤›daki standartlar›n gereksinimlerini karfl›lar:
DIN 51524 Part 2 HLP
ISO 11158 HM
AFNOR NF-E 48-603
ASTM 6158-08 HM
Bosch Rexroth Ref 17421-001 ve RD 220-1/04.03
GB 111181-1-94 HM
Swedish Stand. SS 15 54 34 AM

Marka : Shell